Bezpieczeństwo

 • Obrona powietrzna a przeciwlotnicza w systemie bezpieczeństwa narodowego

  - Paź 22, 2018
  W dyskusjach nad kierunkami i możliwościami modernizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pojawiają się również kwestie obrony przeciwlotniczej. Terminy takie jak obrona powietrzna (OP) i obrona przeciwlotnicza (OPL) mogą sprawić pewne problemy związane z ich zakresem pojęciowym...
 • Potencjał systemu obronnego Polski wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej

  - Sie 30, 2016
  System obronny państwa jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego kraju. Tworzy się go w celu ochrony i obrony państwa oraz jego żywotnych interesów przed zagrożeniami. Dla zagwarantowania wykonalności swojej misji mechanizm ten powinien opierać się na...
 • Media społecznościowe w służbie terrorystów

  - Sie 20, 2016
  Wraz z ciągłym rozwojem Internetu oraz technologii informatycznych ludzkość zyskała możliwość w zasadzie nieograniczonej komunikacji i wzajemnej interakcji. Jednym z efektów odtworzenia zachowań świata rzeczywistego w świecie wirtualnym było powstanie mediów społecznościowych (ang. social media). Choć...
 • ONZ – strażnik ładu i bezpieczeństwa światowego

  - Lip 22, 2016
  Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia w San Francisco 26 czerwca 1945 roku na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Za priorytetową misję owej instytucji uznano ochronę społeczności międzynarodowej przed groźbą wybuchu kolejnego konfliktu o wymiarze globalnym....
 • Udział Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym

  - Cze 19, 2016
  Siły zbrojne, będące zasadniczym instrumentem polityki państwa od stuleci spełniały istotne funkcje w zakresie bezpieczeństwa. Co oczywiste, wraz z upływem czasu i towarzyszącymi przemianami cywilizacyjnymi, rola wojska ewoluowała. Choć obecnie ich klasyczna rola sprowadzająca się do...
 • Wybrane aspekty ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych

  - Cze 18, 2016
  Od wieków okres wojny i pokoju stanowił zasadniczy etap kształtowania się porządku międzynarodowego. Przemoc zbrojna stanowiła i nadal stanowi instrument rozwiązywania zarówno problemów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Koszmar dwóch wojen światowych stanowił asumpt do prób wyeliminowania...
 • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

  - Mar 8, 2016
  Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby wojska

  - Mar 5, 2016
  Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasobami na potrzeby sił zbrojnych jest bardzo obszerna i ma długowieczne tradycje. Począwszy od starożytności ludzie tworzyli organizacje, kierowali zespołami ludzkimi i dowodzili wojskami. Z czasem charakter i zakres tych...
 • Ewolucja formacji policyjnych w Polsce

  - Lut 20, 2016
  Policja, jako wyspecjalizowana i uzbrojona formacja stanowi istotny instrument państwa w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja i charakter policji w Polsce zmieniały się wielokrotnie, co wiązało się z burzliwymi dziejami naszego kraju. Warto zatem przybliżyć zmienność rozumienia...
 • Kultura bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

  - Lut 4, 2016
  Bezpieczeństwo stanowi zasadniczą potrzebę, a zarazem najcenniejszą wartość dla jednostek, grup społecznych i całych narodów. Architektura systemów bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na warstwie aksjologicznej i kulturowej. Dlatego też analizując bezpieczeństwo danego podmiotu oraz przyjęte na...