Bezpieczeństwo narodowe

 • Obrona powietrzna a przeciwlotnicza w systemie bezpieczeństwa narodowego

  - Paź 22, 2018
  W dyskusjach nad kierunkami i możliwościami modernizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pojawiają się również kwestie obrony przeciwlotniczej. Terminy takie jak obrona powietrzna (OP) i obrona przeciwlotnicza (OPL) mogą sprawić pewne problemy związane z ich zakresem pojęciowym...
 • Potencjał systemu obronnego Polski wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej

  - Sie 30, 2016
  System obronny państwa jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego kraju. Tworzy się go w celu ochrony i obrony państwa oraz jego żywotnych interesów przed zagrożeniami. Dla zagwarantowania wykonalności swojej misji mechanizm ten powinien opierać się na...
 • Udział Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym

  - Cze 19, 2016
  Siły zbrojne, będące zasadniczym instrumentem polityki państwa od stuleci spełniały istotne funkcje w zakresie bezpieczeństwa. Co oczywiste, wraz z upływem czasu i towarzyszącymi przemianami cywilizacyjnymi, rola wojska ewoluowała. Choć obecnie ich klasyczna rola sprowadzająca się do...
 • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

  - Mar 8, 2016
  Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby wojska

  - Mar 5, 2016
  Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasobami na potrzeby sił zbrojnych jest bardzo obszerna i ma długowieczne tradycje. Począwszy od starożytności ludzie tworzyli organizacje, kierowali zespołami ludzkimi i dowodzili wojskami. Z czasem charakter i zakres tych...
 • Ewolucja formacji policyjnych w Polsce

  - Lut 20, 2016
  Policja, jako wyspecjalizowana i uzbrojona formacja stanowi istotny instrument państwa w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja i charakter policji w Polsce zmieniały się wielokrotnie, co wiązało się z burzliwymi dziejami naszego kraju. Warto zatem przybliżyć zmienność rozumienia...
 • Kultura bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

  - Lut 4, 2016
  Bezpieczeństwo stanowi zasadniczą potrzebę, a zarazem najcenniejszą wartość dla jednostek, grup społecznych i całych narodów. Architektura systemów bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na warstwie aksjologicznej i kulturowej. Dlatego też analizując bezpieczeństwo danego podmiotu oraz przyjęte na...
 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  - Lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie

  - Sty 26, 2016
  Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów administracji publicznej, które mają na celu kierowanie bezpieczeństwem narodowym w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przejąć nad nimi kontrolę1. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ilość...
 • Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski

  - Gru 18, 2015
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – NATO. Od czasów zimnej wojny Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń wsytepujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy...