Ustawa reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Dziś o godz. 13.00 w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw – usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W ostatnich latach to jedna z najważniejszych i priorytetowo traktowana reforma w polskiej armii.

Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta „Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022”.

Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Źródło: S. Koziej, Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, www.bbn.gov.pl

S. Koziej, Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, www.bbn.gov.pl

Po zmianach, Ministrowi Obrony Narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

>>> Prezentacja Szefa BBN (pdf) <<<

KALENDARIUM PRAC NAD USTAWĄ:

  • 12 lipca 2013 r. – Reforma dowodzenia przyjęta przez Parlament. Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Tym samym dobiegają końca prace nad ramami prawnymi jednej z najważniejszych i priorytetowo traktowanych reform w polskiej armii ostatnich lat. Podpisanie ustawy przez prezydenta planuje się na 22 lipca br.
  • 11 lipca 2013 r. – Senacka dyskusja przed głosowaniem nad reformą dowodzenia. W czwartek 11 lipca br. Senat dyskutował o reformie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Podczas posiedzenia senator Józef Zając przedstawił stanowisko Komisji Obrony Narodowej, która wniosła o przyjęcie ustawy bez wnoszenia do niej poprawek. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na koniec posiedzenia Senatu, tj. na 12 lipca br.
  • 4 lipca 2013 r. – Senacka komisja obrony za reformą dowodzenia. 4 lipca br. Senacka Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Senatorowie przegłosowali wniosek o przyjęcie ustawy bez wnoszenia poprawek. Stanowisko Komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator PSL Józef Zając.
  • 21 czerwca 2013 r. – Sejm przyjął ustawę dot. reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Sejm, po ponad dwóch miesiącach prac, przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.
  • 19 czerwca 2013 r. – Sejmowa debata nad reformą dowodzenia. 19 czerwca br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Komisja Obrony Narodowej wniosła o uchwalenie projektu. Uczestniczący w posiedzeniu szef BBN minister Stanisław Koziej podziękował posłom za merytoryczną debatę oraz wyraził satysfakcję, że pomimo pojawiających się zastrzeżeń, kluby zgadzają się co do zasadności przeprowadzenia reformy.
  • 12 czerwca 2013 r. – Posłowie sejmowej komisja obrony poparli ustawę reformująca system dowodzenia. W środę 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawione zostało sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
  • 14 maja 2013 r. – Pierwsze posiedzenie podkomisji sejmowej nt. SKiD – We wtorek 14 maja br. po raz pierwszy obradowała podkomisja powołana do rozpatrzenia wprowadzającego zmiany w systemie dowodzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o urzędzie ministra obrony. Przyjęto brzmienie około połowy zawartych w przedłożeniu zmian, w tym zasadnicze – określające kompetencje szefa Sztabu Generalnego, dowódcy generalnego i dowódcy operacyjnego.
  • 8 maja 2013 r. – Powołanie sejmowej podkomisji ds. reformy dowodzenia – W środę 8 maja br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W trakcie posiedzenia posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy.
  • 17 kwietnia 2013 r. – W Sejmie ruszyły prace nad reformą dowodzenia – 17 kwietnia br. Sejm podjął prace nad kolejną w tym roku – po przyjęciu ustawy zapewniającej finansowanie budowy obrony przeciwrakietowej – kluczową dla rozwoju polskiej armii reformą. Opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego projekt ustawy ma na celu usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
  • 12 marca 2013 r. – Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej dowodzenie armią – We wtorek 12 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Propozycja zmian, których celem jest usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, trafi teraz pod obrady parlamentu.
Źródło: www.bbn.gov.pl

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.

Najpopularniejsze posty