Polska przyjmie euro w 2015 roku?

W dniu 26 lutego br. zebrała się Rada Gabinetowa, czyli rząd obradujący razem z Prezydentem. Tematem rozmów była kwestia wejścia Polski do strefy euro. Polska wchodząc do Unii Europejskiej w maju 2004 roku zobowiązała się do zmiany swojej waluty narodowej, w tym wypadku złotego polskiego, na  wspólną walutę Unii Europejskiej ? euro. Zgodnie z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, po uzyskaniu członkostwa Polska stała się również członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej. Według przepisów traktatowych każde państwo członkowskie UE powinno przyjąć wspólną europejską walutę. Proces integracji jest procesem dynamicznym, w którym  państwa członkowskie dążą do głębszej integracji na każdym poziomie współpracy. Dlatego Polski rząd dąży do dalszej pogłębiającej się integracji Polski w UE. Na spotkaniu Premier Donald Tusk oświadczył, że dobrym rokiem na sprostanie wszelkim warunkom oraz wejściu Polski do strefy euro będzie rok 2015. Rok 2015 jest rokiem specyficznym. Dlaczego? Ponieważ, oprócz zmian waluty również w tym roku kończy kadencja rządu premiera Donalda Tuska oraz kadencja Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego. Donald Tusk zapewnił, że rok 2015 będzie bezpieczny na zmianę waluty oraz bezpieczny dla  wszystkich obywateli Polski. Zapewnił, że Polska gospodarka spełni główny warunek, którym jest zmniejszenie poziomu nadmiernego deficytu. Również Premier Tusk uważa, że euro nie jest źródłem kryzysu finansowego i gospodarczego Europy. Z kolei Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że w sprawie przygotowań Polski do przyjęcia euro spotka się z kierownictwem Narodowego Banku Polskiego, Radą Polityki Pięnieżnej oraz partami politycznymi.

Pamiętamy rok 2009, kiedy Polska jako jedno z nielicznych państw europejskich nie została dotkliwie dotknięta przez kryzys. Pietą achillesową polskiej gospodarki jest niestety wysoki deficyt fiskalny oraz dług publiczny, który w tym momencie gwałtownie wzrasta i nie ma dobrych prognoz, aby mógł się obniżyć. W 2008 roku również Polska była w bardzo dobrej kondycji gospodarczej, gdzie zyskała nawet miano, tzw. ?Zielonej wyspy?. Jednym z sektorów gospodarki który podczas kryzysu i w obecnej chwili budzi pewne obawy to stan polskich finansów publicznych, który na początku 2009 roku deficyt przekroczył 3,9%, co oznacza, że został przekroczony próg wymagany przez UE.

Plusy i minusy wejścia do strefy euro

Polska jako uczestnik UE przystępując do strefy euro wypełnia swoje obowiązki i zobowiązania względem całej Wspólnoty. Przystąpienie do euro to nie tylko wypełnienie kolejnego etapu integracji UGiW, ale przede wszystkim dołączenie do grupy najbardziej rozwiniętych państw Europy, które posługują się tą wspólną walutą. Istotnym narzędziem realizującym dalszy proces integracji jest również podpisanie przez Polskę paktu fiskalnego. Umowa została podpisana przez zacne grono 25 państw  w marcu 2012 roku.  Państwa, które nie zdecydowały się przystąpić do Paktu to Czechy oraz Wielka Brytania. W Polsce umowa ta została ratyfikowana w styczniu 2013 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dokument ma za zadanie utrzymywać równowagę budżetową na określonym poziomie, lepszą i większą kontrolę przez główne instytucję Radę Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej nad stanem finansów publicznych państw oraz lepszą koordynację polityki gospodarczej. W dokumencie określono również główne zasady organizowania szczytów państw strefy euro, które całkowicie nie uczestniczą w Unii Gospodarczo-Walutowej. Pakt fiskalny miałaby również zwiększyć rolę naszej gospodarki, w tym przede wszystkim realizacji większych inwestycji. Wdrażanie głównych zasad tego dokumentu będzie impulsem dla reformowania finansów publicznych Przyjęcie waluty euro będzie miało dla Polski pozytywne a zarazem negatywne strony.

Korzyści z przyjęcia euro powinny uwidocznić się w krótkim jak i w późniejszym okresie.

Przede wszystkim najważniejszym plusem, który będzie widoczny dość wcześnie to przede wszystkim zniknięcie kosztów wymiany walut oraz ryzyka dotychczasowych zmian kursu złotego do euro. Przez co zaoszczędzimy znaczne kwoty w wyniku wymiany jednej waluty na drugą. Kolejną korzyścią będzie spadek stóp procentowych, co ma ogromne znaczenie dla osób które posiadają firmy lub kredyty w innych walutach obcych. Również będzie możliwość zawieranie kredytów w tej walucie i przez co nie ponoszenie strat w związku wymianą wspólnego pieniądza.  W sposób znaczy ułatwione zostanie podróżowanie, przez co nie będziemy zmuszeni wymieniać waluty po opuszczeniu granicy Polskiej oraz porównywać cen poszczególnych produktów czy usług. Ważnym aspektem wprowadzenia euro w Polsce jest ryzyko wzrostu cen w wyniku wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu. ?Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, aż 78% Polaków obawia się wzrostu cen po przyjęciu wspólnej waluty i jest to najwyższy odsetek wśród nowych krajów członkowskich UE pozostających poza strefą euro?. Zasadniczym pozytywnym aspektem dla przedsiębiorstw eksportowych oraz dla całej wymiany handlowej z Zachodem będzie możliwość eksportu produktów bez wymiany waluty z euro na złotego, przez co będzie możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na wahaniach kursowych, które i tak nie są stałe. Wzrost podstawowych środków do życia  to jeden z kilku poważnych problemów zastąpienia naszej waluty euro. Z pewnością będzie to powodować złą sytuację standardowego obywatela Polski, którego nie będzie stać na nic innego tylko na podstawowe środki do życia. Będziemy musieli zapomnieć o innych dodatkowych wygodach. Również  dodatkową konsekwencją zastąpienia waluty krajowej przez euro jest rezygnacja z prowadzenia niezależnej polityki monetarnej i przejęcie wszelkich obowiązków z realizacji polityki przez instytucję ponadnarodową, która realizuje całą politykę pieniężną dostosowaną do sytuacji gospodarczej na całym obszarze Unii walutowo-monetarnej. Jednak, gdy spojrzymy na to z drugiej strony, przyjęcie wspólnej waluty umożliwi nam: osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia dysproporcji występujących między krajami Unii Europejskiej.

Ocena:

Przyjęcie wspólnej waluty, jaką jest euro, pozwoli Polsce być w elicie państw UE, gdzie podróżowanie oraz wymiana handlowa z innymi krajami będzie bardzo sprzyjać. Również państwa takie jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja będą się z Polską oraz  jej sprawami bardziej liczyć. Również, mimo korzyści, nie należy zapominać o ciemnych stronach wspólnej waluty. Przede wszystkim to większe ceny za podstawowe artykuły spożywcze. To spowoduję, że za przykładowy chleb, za który płacimy standardowo około 3 zł będziemy musieli zapłacić około 6-7 zł. To spowoduję, że Polacy będą oszczędzać i nie będzie ich stać na inne atrakcje takie jak: wycieczki, wczasy, a także zmianę mieszkania.

W mojej opinii Polska w obecnej sytuacji nie powinna przyjmować euro. Nasza gospodarka nie jest w pełni stabilna, co może potwierdzić ostatnie zmniejszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Również znaczącym minusem jest coraz szybciej rosnący dług publiczny, który w tym momencie wynosi ok. 22 712 zł na 1 mieszkańca. Możemy powiedzieć, że Polska jest w miarę dogodnej sytuacji. Gdy spojrzymy na inne państwa Unii Europejskiej, czyli Włochy, Grecję, Portugalię, Irlandię oraz Belgię, łatwo zauważyć, że w tych państwach zadłużenie jest zasadniczo wyższe, niż w pozostałych państwach UE. Prawdopodobnie przyjęcie przez Polskę euro może odbić się czkawką, powodując poważne problemy. Również istotnym problemem jest coraz większe bezrobocie, które w tej chwili wynosi około 14 %. To powoduję, iż Polska bez zmniejszenia bezrobocia oraz długu publicznego, może zapomnieć o pełnej integracji ze strefa euro.

Autor: Dominika Daśko

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.