Obrady NATO

Rada Północnoatlantycka spotka się w ramach artykułu IV

Rada Północnoatlantycka spotka się jutro, na wniosek Polski z tytułu artykułu IV Paktu Waszyngtońskiego. Będzie to miało miejsce czwarty raz w historii.

W skład tego gremium wchodzi 28 ambasadorów państw zjednoczonych pod sztandarem NATO.

Treść artykułu IV:

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.

Komentarze