Bezpieczeństwo

 • Wybrane aspekty ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych

  - cze 18, 2016
  Od wieków okres wojny i pokoju stanowił zasadniczy etap kształtowania się porządku międzynarodowego. Przemoc zbrojna stanowiła i nadal stanowi instrument rozwiązywania zarówno problemów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Koszmar dwóch wojen światowych stanowił asumpt do prób wyeliminowania...
 • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

  - mar 8, 2016
  Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby wojska

  - mar 5, 2016
  Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasobami na potrzeby sił zbrojnych jest bardzo obszerna i ma długowieczne tradycje. Począwszy od starożytności ludzie tworzyli organizacje, kierowali zespołami ludzkimi i dowodzili wojskami. Z czasem charakter i zakres tych...
 • Ewolucja formacji policyjnych w Polsce

  - lut 20, 2016
  Policja, jako wyspecjalizowana i uzbrojona formacja stanowi istotny instrument państwa w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja i charakter policji w Polsce zmieniały się wielokrotnie, co wiązało się z burzliwymi dziejami naszego kraju. Warto zatem przybliżyć zmienność rozumienia...
 • Kultura bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

  - lut 4, 2016
  Bezpieczeństwo stanowi zasadniczą potrzebę, a zarazem najcenniejszą wartość dla jednostek, grup społecznych i całych narodów. Architektura systemów bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na warstwie aksjologicznej i kulturowej. Dlatego też analizując bezpieczeństwo danego podmiotu oraz przyjęte na...
 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  - lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Zarys ewolucji systemu międzynarodowego po zimnej wojnie

  - sty 30, 2016
  Z perspektywy historycznej dynamika stosunków międzynarodowych i zachodzące zmiany w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa nabierają niesłychanego tempa i rodzą wiele pytań. Klarowny ład logiki zimnowojennego podziału świata jest stopniowo zastępowany przez trudny do jednoznacznego określenia i prognozowania...
 • Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie

  - sty 26, 2016
  Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów administracji publicznej, które mają na celu kierowanie bezpieczeństwem narodowym w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przejąć nad nimi kontrolę1. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ilość...
 • Terroryzm – zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie

  - sty 22, 2016
  ?Zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie stanowią podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynikające z natury świata, jego przyrody i realiów życia społecznego, w których ciągły ruch, będący fundamentalnym atrybutem świata powoduje nieuchronne zmiany niemożliwe do przewidzenia„. Analizując współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego...
 • GOSPODARCZA ANEKSJA NA BLISKIM WSCHODZIE

  - sty 19, 2016
  Niedawno prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział na drugą połowę stycznia wizyty dyplomatyczne do głównych państw Bliskiego Wschodu ,czyli Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Iranu. Poruszanych tematów możemy się tylko domyślać, ponieważ trywialnie mówiąc chiński rząd nigdy nie...