Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.

Opublikowano projekt ustawy tworzącej Wojska Obrony Terytorialnej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy tworzącej struktury Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i jej Dowództwa wraz z uzasadnieniem oraz nową formę czynnej służby wojskowej, czyli Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

W dniu 30 września br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) pojawił się projekt ustawy ?o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw” datowany na 19 września wraz z uzasadnieniem.

Projekt ustawy przewiduje, że Wojska Obrony Terytorialnej jako kolejny, samodzielny rodzaj SZ RP, oprócz zadań podstawowych, będą neutralizować również zagrożenia niemilitarne takie jak, np.: rozniecanie sporów narodowościowych i religijnych, ataków informacyjnych na społeczeństwo oraz prób destabilizowania sytuacji wewnętrznej w państwie. Według autorów projektu, WOT są jedynym w miarę szybkim, tanim i skutecznym sposobem odbudowy bezpieczeństwa militarnego Polski. WOT będzie wspierać także systemy zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, mobilizując w przypadku zagrożeń czy kryzysów odpowiednie zasoby ludzkie (kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników).

W uzasadnieniu autorzy projektu zmiany ustawy powołują się na podobne rozwiązania w innych krajach, takich jak Szwecja (Hemvarnet), Stany Zjednoczone (US National Guard) czy Wielka Brytania (Territorial Army), a projekt przekazano w ramach konsultacji społecznych, w trybie roboczym, organizacjom pozarządowym o charakterze proobronnym, takim jak Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl ? Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Związek Strzelecki ?Strzelec? Organizacja Społeczno-Wychowawcza oraz Combat Alert ? Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju.

Ponadto, zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym.

Dowódca WOT

Projekt zmiany ustawy wprowadza funkcję Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, który jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Terytorialnej, a do jego zadań będzie należeć:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
 • planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • przygotowanie sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych;
 • wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, a w szczególności z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
 • zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

Żołnierze WOT

Nowe regulacje prawne zakładają wprowadzenie tytułu „żołnierz Obrony Terytorialnej”, którego czas służby w WOT będzie trwał od 12 miesięcy do 6 lat z możliwością przedłużenia jej. Będzie ona realizowana na podstawie nowej formy czynnej służby wojskowej, czyli Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), rezygnując jednocześnie z kontraktów i przydziałów terytorialnych, co ma na celu odejście od idei Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

TSW będzie realizowana stale (jako czynna służba wojskowa), w tym jako służba rotacyjna, pełniona w jednostkach wojskowych przez minimum jeden weekend w miesiącu oraz pozostająca w pełnej dyspozycji w pozostałym okresie (w tym okresie żołnierze będą przechodzić samokształcenie i doskonalenie zawodowe, podejmować możliwość pracy i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych). Natomiast żołnierze powoływanie pierwszy raz do służby w WOT będą musieli przejść 14-dniowe szkolenie podstawowe. Tak jak żołnierze innych formacji, będą oni odznaczani i awansowani, a pierwszeństwo w podjęciu służby będą mieć członkowie organizacji proobronnych oraz absolwenci klas wojskowych.

Oprócz uposażenia podstawowego, żołnierze WOT będą otrzymywać dodatek ?za gotowość bojową?. Jeśli chodzi o stan zdrowia kandydatów do służby, będzie obowiązywać pobór osób posiadających kategorię zdrowia A i D oraz ochotników posiadających wiedzę specjalistyczną przydatną w tego rodzaju wojsk np. informatyków, którzy posiadają inną niż wymienioną wyżej kategorię. Projekt ustawy zapewnia również żołnierzom zawodowym prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Finansowanie WOT

Jeśli chodzi o finansowanie WOT, w uzasadnieniu projektu zmiany ustawy czytamy, że przybliżone środki finansowe na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie WOT do 2019 roku wyniosą ok. 3,6 mld PLN i będą one pochodzić z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczegółowe finansowanie na poszczególne lata będą wyglądać tak:

 • 2016 r. ? 394,4 mln PLN;
 • 2017 r. ? 630,7 mln PLN;
 • 2018 r. ? 1.095,1 mln PLN;
 • 2019 r. ? 1.482,8 mln PLN.

Pełny tekst projektu zmiany ustawy dostępny jest TUTAJ

Uzasadnienie projektu zmiany ustawy dostępne jest TUTAJ

Czytaj także:

Dowódca OT przedstawia linie operacyjne nowego rodzaju sił zbrojnych

Nowy dowódca Obrony Terytorialnej

Trzy brygady OT już w przyszłym roku

Inauguracja działalności Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.