Regulacje ws. przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni palnej i amunicji

W październiku 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. poz. 1224). Wprowadziło ono kilka zmian w stosunku do poprzedniego rozporządzenia (Dz. U. Nr 27, poz. 343). Jest ono uzupełnieniem do ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).

 

Przechowywanie broni i amunicji

Aktualne rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania broni oraz amunicji przez trzy rodzaje podmiotów:

  1. Podmioty posiadające broń na tzw. świadectwo: przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, które w wyniku prowadzonej działalności wykorzystują broń palną na podstawie powołania wewnętrznych służb ochrony czy uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia oraz osób, podmiotów prowadzących strzelnice oraz takich, które wykonują zadania związane z realizacją filmów oraz innych artystycznych przedsięwzięć. Do grupy tej zalicza się również szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, a także stowarzyszenia obronne, gdy prowadzą szkolenia i ćwiczenia strzeleckie. Urzędy, instytucje, zakłady oraz przedsiębiorcy oraz inne podmioty, które mają uzasadnione powody do posiadania broni przeznaczonej do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych także należą do tej grupy.
  2. Osoby posiadające broń na podstawie pozwolenia, w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych oraz szkoleniowych. Posiadaczy posiadających pozwolenia na broń dzieli się na dwie grupy:
    • Osoby posiadające mniej, niż 50 sztuk broni.
    • Osoby posiadające ponad 50 sztuk broni.

Podmioty posiadające broń na świadectwo zmuszone są do prowadzenia magazynu broni. Broń i amunicję muszą przechowywać w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Magazyn broni to oddzielne pomieszczenie w budynku o niepalnej konstrukcji. Musi być wydzielone murowanymi ścianami, w miarę możliwości powinno znajdować się na piętrze, a nie na parterze, jednak nie jest to warunek konieczny. W magazynie broni musi się znaleźć: gaśnica proszkowa ABC o minimalnej wadze środka gaśniczego 4kg oraz koc gaśniczy. Drzwi tego pomieszczenia muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 1627, muszą być również zaopatrzone w plombowanie lub inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych. Klucze do magazynu broni musi przechowywać kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję lub zatrudniona przez niego osoba, posiadająca pisemne upoważnienie od zatrudniającego, a także posiadająca dopuszczenie do posiadania broni wydane przez właściwy organ Policji. Niestety ustawa pominęła możliwość zastosowania bardziej nowoczesnych, elektronicznych form zamykania drzwi do magazynu takich jak: karty dostępowe, karty kodowe czy zamki szyfrowe, itd. Gdy w magazynie broni znajdują się okna, należy je osłonić stalową siatką o wymiarach oczek 10×10(mm), o średnicy drutu 2,5mm, oraz kratą, która zostanie na stałe zamocowana w murze, której szczegółowe dane techniczne można znaleźć w par. 4 pkt. 3 ust. 3. Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Dopuszczalne jest również zastąpienie krat kuloodpornymi szybami bez możliwości ich otwarcia o klasie co najmniej BR 1 wg normy PN-EN 1063 lub równoważnej, lub o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej w klasie P4A wg normy PN-EN 356. Pomieszczenie to należy również wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu, który spełniać będzie normę PN-EN 50131-1, wyposażonego w transmisję sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego w systemie 24-godzinnego dyżuru. W przypadku braku tej sygnalizacji, magazyn należy objąć całodobową uzbrojoną ochroną. W magazynie bezwzględnie musi się znaleźć skrzynia z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, oznaczone napisem ?TU KIERUJ BROŃ?, znajdujące się w miejscu ładowania oraz rozładowywania broni.

Osoby posiadające pozwolenie na broń, które zaliczają się do kategorii osób posiadających mniej, aniżeli 50 sztuk broni muszą ją, oraz amunicję trzymać w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Jeżeli ktoś zgromadził więcej, aniżeli 50 sztuk, zmuszony jest spełnić większą część warunków, które dotyczą magazynu broni (prócz skrzyni z piaskiem lub innego urządzenia do przechwytywania pocisków). Niestety nie ujęto w przepisach ustawy, czy w przypadku osób fizycznych owo jedno pomieszczenie oznaczać ma jeden pokój w mieszkaniu czy też całe mieszkanie. Wątpliwość ta jest znacząca, gdyż wiąże się z zamontowaniem krat w oknach czy plombowania lub innego wskaźnika sygnalizującego wejście osób nieuprawnionych w drzwiach? zamontowanie owych zabezpieczeń w oknach oraz drzwiach wejściowych skutkować może zwróceniem uwagi postronnych osób na dany lokal oraz obniżeniem standardu mieszkaniowego. Nie bez znaczenia pozostaje również różnica kosztów, jakie ponieść miałaby osoba zmuszona do zamontowania krat we wszystkich oknach w mieszkaniu.

Zakaz przechowywania załadowanej broni oraz amunicji znajdującej się w magazynkach został zniesiony, ale tylko dla osób fizycznych. Podmioty posiadające broń i amunicję zmuszone są amunicję do broni palnej przechowywać w pojemnikach/pudełkach tak, by uniemożliwić uderzenie w spłonkę naboju. Nie wolno im również przechowywać amunicji w magazynkach nabojowych.

Kolekcjonerzy broni mogą przechowywać swoje egzemplarze w przeszklonych gablotach, gdy spełniają one wymagania stabilności konstrukcji, przytwierdzenia je do podłoża, odpowiednio odpornego oszklenia o klasie nie mniejszej niż P6B wg normy PN-EN 356, a także zamknięcia o klasie co najmniej 5 wg normy PN-EN 12209. W przypadku, gdy broń kolekcjonerska i pamiątkowa oraz amunicja przechowywane są w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, należy spełnić warunki ustawy odnośnie odpowiednich krat, siatek czy żaluzji w oknach, a także warunków dotyczących drzwi wejściowych i ich zamknięcia. Niezbyt jasna jest kwestia przechowywania tych samych typów broni w tak różny sposób, tylko ze względu na rodzaj posiadanego pozwolenia. Zakres broni na podstawie pozwolenia na cele kolekcjonerskie czy pamiątkowe jest szersza, aniżeli na sportowe czy łowieckie, a obecnie ustawodawca dopuszcza przechowywanie tych samych rodzajów broni w tak różny sposób.

Noszenie broni i amunicji

Zasady noszenia broni zostały ujęte w ustawie bardzo ogólnikowo, iż broń palną należy nosić w kaburach i futerałach, co sprawia, że praktycznie wszystkie opakowania przeznaczone do noszenia broni są dozwolone. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej należy nosić w sposób najmniej widoczny, w kaburze, która przylega do ciała. W taki sam sposób należy nosić również inną broń palną nieprzeznaczoną do osobistej ochrony, oczywiście biorąc pod uwagę jej ilość oraz wielkość. Przepis ten znacznie ułatwia życie posiadaczy pozwoleń do celów sportowych, którzy mogą przenosić swój pistolet w kaburze na pasie, ukrytą pod kurtką. Jest to szczególnie wygodne, gdyż nie wspomina się w ustawie o odłączaniu magazynków od broni.

Myśliwych obowiązują nieco odmienne zasady, ale tylko w czasie polowania, co określają przepisy Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm).

Ewidencjonowanie broni

Ustawa reguluje również sposób prowadzenia ewidencji posiadanej broni i amunicji przez podmioty je posiadające, oraz sposób jej przechowywania, sposób jej wydawania i zdawania z magazynu broni oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów w ewidencji.

Okres przejściowy

Dla osób, które uzyskały pozwolenie na broń przed wejściem niniejszych przepisów (czyli do 30 września 2014r.), przewidziano 5-letni okres dostosowawczy do nowych zasad przechowywania broni. Jest to dobry krok w stronę aktualnych posiadaczy broni, gdyż nowe regulacje wiążą się z zaplanowaniem budżetu na nowe wydatki. Ostatecznym okresem dostosowawczym do spełnienia owej ustawy jest koniec września 2019 roku.

W przypadku osób, które uzyskały swoje pierwsze pozwolenie na broń po wejściu niniejszej ustawy w życie oraz osób, które mając już wcześniej pozwolenie na broń palną, uzyskały po 30 września 2014r. nowe pozwolenie na broń ? zmuszone są do stosowania nowych przepisów z dniem uzyskania pozwolenia, także do broni posiadanej wcześniej.

Co ważne, rozszerzenie dotychczas posiadanego pozwolenia na broń palną nie jest tożsame z wydaniem nowego pozwolenia na broń palną, więc nie skraca okresu dostosowawczego do nowych regulacji. Jest to traktowane jako korekta do już posiadanego pozwolenia, ponieważ nie jest wydawane nowe pozwolenie a jedynie jego modyfikacja o nowe pozycje odnośnie sztuk broni a nie osoby uprawnionej, rodzaju pozwolenia czy uzasadnienia jego posiadania ? te pozostają bez zmian.