• TEST LATARKI TAKTYCZNEJ TK12 FIRMY FENIX

    by - Mar 12, 2014
    Latarka tak­tyczna TK12 to jeden z naj­now­szych pro­duk­tów z fabryki FENIXA. Firma Fenix posta­no­wiła ?odświe­żyć? stary model TK12. Czy na plus ? Posta­ram się przed­sta­wić swoje odczu­cia co do tego pro­duktu. Na wstę­pie chcia­łem zazna­czyć, że latarkę pod­da­łem testom pod wzglę­dem...