Bezpieczeństwo narodowe

 • OCENA STANU WYBRANYCH ASPEKTÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  - sie 9, 2019
  W obliczu dynamicznego rozwoju technologii teleinformatycznych oraz uzależnienia niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych dziedzin państwa od dostępu do informacji, nie dziwi fakt, iż zapewnieniu pożądanego stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poświęca się coraz więcej uwagi. W literaturze przedmiotu do...
 • Obrona powietrzna a przeciwlotnicza w systemie bezpieczeństwa narodowego

  - paź 22, 2018
  W dyskusjach nad kierunkami i możliwościami modernizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pojawiają się również kwestie obrony przeciwlotniczej. Terminy takie jak obrona powietrzna (OP) i obrona przeciwlotnicza (OPL) mogą sprawić pewne problemy związane z ich zakresem pojęciowym...
 • Potencjał systemu obronnego Polski wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej

  - sie 30, 2016
  System obronny państwa jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego kraju. Tworzy się go w celu ochrony i obrony państwa oraz jego żywotnych interesów przed zagrożeniami. Dla zagwarantowania wykonalności swojej misji mechanizm ten powinien opierać się na...
 • Udział Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym

  - cze 19, 2016
  Siły zbrojne, będące zasadniczym instrumentem polityki państwa od stuleci spełniały istotne funkcje w zakresie bezpieczeństwa. Co oczywiste, wraz z upływem czasu i towarzyszącymi przemianami cywilizacyjnymi, rola wojska ewoluowała. Choć obecnie ich klasyczna rola sprowadzająca się do...
 • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

  - mar 8, 2016
  Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby wojska

  - mar 5, 2016
  Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasobami na potrzeby sił zbrojnych jest bardzo obszerna i ma długowieczne tradycje. Począwszy od starożytności ludzie tworzyli organizacje, kierowali zespołami ludzkimi i dowodzili wojskami. Z czasem charakter i zakres tych...
 • Ewolucja formacji policyjnych w Polsce

  - lut 20, 2016
  Policja, jako wyspecjalizowana i uzbrojona formacja stanowi istotny instrument państwa w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja i charakter policji w Polsce zmieniały się wielokrotnie, co wiązało się z burzliwymi dziejami naszego kraju. Warto zatem przybliżyć zmienność rozumienia...
 • Kultura bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

  - lut 4, 2016
  Bezpieczeństwo stanowi zasadniczą potrzebę, a zarazem najcenniejszą wartość dla jednostek, grup społecznych i całych narodów. Architektura systemów bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na warstwie aksjologicznej i kulturowej. Dlatego też analizując bezpieczeństwo danego podmiotu oraz przyjęte na...
 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  - lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie

  - sty 26, 2016
  Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów administracji publicznej, które mają na celu kierowanie bezpieczeństwem narodowym w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przejąć nad nimi kontrolę1. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ilość...
 • Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski

  - gru 18, 2015
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – NATO. Od czasów zimnej wojny Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń wsytepujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy...
 • Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, cz.1

  - lis 25, 2015
  Ostatnimi czasy, wydarzeniem nagłaśnianym przez media informacyjne ? zarówno zagraniczne jak polskie, jest kwestia napływu ludności na kontynent europejski  z ogarniętej wojną domową Syrii. Wojna domowa w Syrii, rozpoczęta w 2011 roku doprowadziła do szerzącej się w...
 • Istota logistyki sytuacji kryzysowych

  - lis 19, 2015
  Logistyka jest pojęciem znanym od zarania, a jej korzeni należy upatrywać w wojskowości, gdzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia potrzeb wojska. Współcześnie procesy logistyczne stanowią nie tylko o sukcesie operacji wojskowych, lecz stały się...
 • Rola TOAW w zarządzaniu kryzysowym

  - paź 26, 2015
  Ponieważ organy administracji wojskowej stanowią element administracji państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego, realizują określone w prawodawstwie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP stanowią środek ostateczny w rozwiązywaniu sytuacji o charakterze kryzysowym. Dlatego też realizacja...
 • Służby specjalne III RP

  - wrz 15, 2015
  Niezależnie od ustroju państwa nieodzownym warunkiem jego rozwoju jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zróżnicowane mogą być jedynie instrumenty służące realizacji tego celu. Zdecydowana większość państw na świecie w ramach systemów bezpieczeństwa powołuje i utrzymuje instytucje określane jako służby...
 • Reorientacja polskiej polityki bezpieczeństwa. Co z prywatnym sektorem ochrony?

  - sie 5, 2015
  Środowiska polityczne podejmują temat potrzeby reform w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zdecydowanie częściej daje się słyszeć nawoływania do odbudowy obrony terytorialnej oraz systemu wsparcia Sił Zbrojnych RP. Kluczowym komponentem tych zmian mają być służby mundurowe, organizacje paramilitarne,...
 • Cyfryzacja administracji publicznej w Polsce

  - lip 22, 2015
  Charakterystyczna dla XXI wieku cyfryzacja i informatyzacja stanowią ważne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjności gospodarki. Nowoczesne technologie pozwalają efektywniej realizować funkcje aparatu administracyjnego państwa. Choć w Polsce w tej kwestii nadal wiele pozostawia do życzenia,...
 • Mechanizmy zachowań agresywnych u pseudokibiców

  - lip 15, 2015
  Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne...
 • Metody pozyskania nielegalnej broni palnej

  - lip 12, 2015
  Zaostrzanie przepisów prawa dotyczących dostępu do broni palnej ma jeden podstawowy mankament: działa tylko w stosunku do ludzi, którzy prawa przestrzegają. Zaś na przestępców ma wpływ symboliczny. Zdobycie broni nielegalnej nigdy nie nastręczało wielkich problemów, globalizacja...
 • Przemoc w mediach, a agresja

  - lip 10, 2015
  Szczególnie dziś, kiedy środki masowego przekazu stały się zasadniczym składnikiem życia codziennego, warto zastanowić się jaki wpływ na ludzką psychikę mają treści emitowane w mediach, zwłaszcza te, które emanują przemocą i agresją. Powszechnie wiadomo, że obraz...