Konferencja naukowa „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś” pod naszym patronatem medialnym

W dniach 16-17 marca 2016 roku odbędzie się w Klubie Akademii Obrony Narodowej ogólnopolska konferencja naukowa „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś”, poruszająca tematykę polskich weteranów i kombatantów od czasów II Rzeczypospolitej aż do współczesności. Jej głównym organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego AON.

16-17 marca 2016
Klub Akademii Obrony Narodowej (bud. 56), sala 211

Harmonogram konferencji:

16 marca 2016
09:00-09:10  –Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości

09:10-12:30 – PANEL GOŚCI HONOROWYCH (w trakcie 2 przerwy 5 -minutowe)
wystąpią:
Bolesław Siemiątkowski (Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari)
Włodzimierz Cieszkowski (Krajowy Związek Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie)
Tomasz Kloc (Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju) oraz przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
12:30-13:00  – Przerwa obiadowa

I PANEL

13:00-13:20 – mgr Michał Przybylak (Akademia Obrony Narodowej) Weterani Powstania Styczniowego w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
13:20-13:40 – mgr Maciej Kucmin (Uniwersytet Wrocławski) Ewolucja statusu kombatanta w prawie polskim
13:40-14:00–mgr Monika Wnuczek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Losy oficerów i podoficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego po II wojnie światowej
14:00-14:15– Dyskusja i przerwa kawowa

II PANEL

14:15-14:35 – Joanna Zych(Akademia Obrony Narodowej) Powojenna działalność środowiska niezależnych kombatantów Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”
14:35-14:55 –Jakub Szafrański (Akademia Obrony Narodowej) Organizacje kombatanckie –cele i zadania
14:55-15:15 – dr Przemysław Wywiał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Wkład organizacji kombatanckich w edukację dla bezpieczeństwa młodzieży
15:15-15:30 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad

17 marca 2016

09:00-10:15 – GOŚĆ HONOROWY: Grzegorz Wydrowski (Fundacja„Sprzymierzeni z GROM”)
10:15-10:25–Przerwa kawowa

I PANEL

10:25-10:45 – mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Polscy żołnierze II wojny światowej w ramach Drugiej Wielkiej Emigracji, między jednością,a konfliktem
10:45-11:05 – mgr Anna Kotowicz (Uniwersytet Gdański) Powojenne losy 14 pułku Ułanów Jazłowieckich
11:05-11:25 – Igor Moraczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Antoni Giecewicz/Anthony Gecas–„najsłynniejszy” weteran II Korpusu
11:25-11:45 – Bartosz Janczak (Uniwersytet Opolski) Życie i działalność na rzecz upamiętnienia dziejów polskiej kawalerii i zbrodni katyńskiej przez gen. bryg. Jerzego Grobickiego na emigracji w latach 1947–1972
11:45-12:05 – mgr Irena Climova (Uniwersytet Jagielloński) Organizacje kombatanckie w krajach byłego ZSRR po 1991 roku na przykładzie Klubu Weteranów AK na Litwie
12:05-12:25 – Dyskusja i przerwa kawowa

II PANEL

12:25-12:45 – Ilona Radziwon (Uniwersytet w Białymstoku) Procedura nadania statusu weterana i weterana poszkodowanego w świetle obowiązujących przepisów prawa
12:45-13:05 – Błażej Ciereszko (Uniwersytet Warszawski) Status prawny weterana i weterana poszkodowanego w świetle aktów normatywnych i orzecznictwa NSA
13:05-13:25 – Szymon Jembrzycki (Akademia Obrony Narodowej) Organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy weteranom wojsk specjalnych-analiza wybranych organizacji
13:25-13:40 – Dyskusja i przerwa kawowa

III PANEL

13:40-14:00 – mgr Agata Krzemińska (Akademia Obrony Narodowej) PTSD wśród weteranów działań poza granicami państwa–wpływ na funkcjonowanie ich rodzin
14:00-14:20 – Anita Lewandowska (Uniwersytet Gdański) Obraz żołnierza-weterana przedstawiony w kulturze masowej
14:20-14:40 – Tomasz Hołda (Akademia Obrony Narodowej) Potencjalna rola organizacji weteranów Sił Specjalnych w systemie szkolenia organizacji pro-obronnych
14:40-14:50 – Dyskusja
14:50-15:00 – Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji

Komentarze

Nowa Strategia” jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.