KTO Rosomak z wieżą CMI Defence Cockerill XC-8 120HP kalibru 120 milimetrów. /Fot. Damian Ratka

Niszczyciele czołgów dla Wojska Polskiego?

W środę, w dniu 19 kwietnia br. Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie „Osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów„. 

Jak podaje dokument opublikowany na stronie Inspektoratu Uzbrojenia MON, realizację fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie „Osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów” rozpoczęto w oparciu o postanowienia decyzji Nr 72 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78. z. późn. zm.).

Rozpoczęcie fazy analityczno-koncepcyjnej stanowi szansę dla potencjalnych oferentów dla udziału w procedurze badania runku. Potencjalni oferenci mogą zgłaszać chęć do udziału w postępowaniu do dnia 31 maja 2017 roku ? jak zaznacza dokument, muszą oni posiadać zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” albowiem wymagania do osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów są opatrzone klauzulą „Zastrzeżone”. Inspektorat Uzbrojenia zaznacza ponadto, że po przeprowadzeniu weryfikacji oraz odpowiedniej dokumentacji do wybranych „potencjalnych oferentów” wysłany zostanie szczegółowy tekst zapytania o informację (Request For Information; RFI).

Czego poszukuje Wojsko Polskie? 

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Uzbrojenia, planowany do pozyskania sprzęt wojskowy ma za zada­nie zwal­czać środki pan­cerne i opan­ce­rzone naj­now­szej gene­ra­cji wypo­sa­żone w sys­temy obrony aktyw­nej, w tym zakłó­ca­jące i obez­wład­nia­jące układ napro­wa­dza­nia ata­ku­ją­cych poci­sków oraz zwal­cza­jące pocisk poprzez wystrze­le­nie anty­po­ci­sków. Z tego też względu zwal­cza­nie pojaz­dów opan­ce­rzo­nych powinno zostać osią­gnięte poprzez kine­tyczne środki ogniowe oraz prze­ciw­pan­cerne poci­ski kie­ro­wane. W związku z powyższym prowadzenie operacji zwalczania środków pancernych i opancerzonych powinno być osiągane przez zdolność do rażenia sił przeciwnika ogniem bezpośrednim za pomocą kinetycznych środków ogniowych oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Źródło: IU MON 

Zobacz także: 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.