Wiceministrowie Michał Dworczyk i prof. Aleksander Bobko. / fot. por. Robert Suchy/CO MON.

Rusza program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

W dniu 21 sierpnia br. odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem wiceministrów Obrony Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas której Michał Dworczyk i prof. Aleksander Bobko podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu pilotażowego ?Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej?. Program ochotniczego szkolenia studentów ma na celu uzupełnienie składu rezerw osobowych Wojska Polskiego.

W poniedziałek, 21 sierpnia br. w siedzibie MON odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem sekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Michała Dworczyka oraz prof. Aleksandra Bobko w sprawie realizacji programu pilotażowego ?Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej?. Podpisali oni porozumienie międzyresortowe w imieniu właściwych ministrów, które uruchamia wspomniany program ochotniczego szkolenia studentów ma na celu uzupełnienie składu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Ze strony MON program będzie realizowany na podstawie decyzji ministra Antoniego Macierewicza z dnia 13 lipca br.: Decyzja Nr 146/MON.

Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Rezerwistów bowiem ? w skutek zmian demograficznych, a także zawieszenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ? brakuje. W programie będzie mógł wziąć udział każdy student, który posiada obywatelstwo polskie, a w pierwszym roku trwania programu pilotażowego może zostać przeszkolonych nawet 10 tys. studentów na potrzeby korpusu szeregowych i podoficerów. Od roku akademickiego 2018/2019 zaś uruchomiony zostanie moduł oficerski, w ramach którego przeszkolonych zostać może nawet 5 tys. studentów na potrzeby korpusu oficerskiego. Absolwenci szkół wyższych, którym uda się skończyć kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, będą mogli wziąć udział w egzaminie na uczelni wojskowej i uzyskać stopień oficera.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów wiceministrowie przedstawili szczegóły dotyczące wspomnianego pilotażowego programu ochotniczego szkolenia studentów:

Przed polskimi Siłami Zbrojnymi RP stoi bardzo poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych. Jednym z naszych przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. Działamy zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?, która stworzyła możliwości i podstawy do wprowadzenia takich szkoleń. Szkolenie będzie dzieliło się na dwie części. Część teoretyczną realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczna realizowaną w jednostkach, w centrach i ośrodkach wojskowych. Przewidzieliśmy 10 tysięcy miejsc na przeszkolenie szeregowych i podoficerów. Od listopada na uczelniach ruszą zajęcia teoretyczne, natomiast w czasie wakacji studenci będą przechodzili szkolenia poligonowe. ? powiedział Michał Dworczyk.

Wiceminister Michał Dworczyk. / fot. por. Robert Suchy/CO MON.

W mojej ocenie program „Legii Akademickiej” odpowiada na ważne zapotrzebowanie państwa polskiego, uzupełnienie składu osobowego rezerw, co jest w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia obronności kraju. Chciałbym podkreślić, że robimy to z pełnym poszanowaniem zasady autonomii uczelni, a więc uczelnie będą do tego programu przystępować na zasadzie dobrowolności. ? dodał prof. Aleksander Bobko.

Wiceminister prof. Aleksander Bobko. / fot. por. Robert Suchy/CO MON.

Pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów ? Legia Akademicka

Jak informuje komunikat prasowy MON, przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, dlatego też resort zdefiniował potrzebę wypracowania długofalowych rozwiązań systemowych poprzez m.in. wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia rezerw osobowych. System zapewniałby większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów rezerwy, których szkolić należałoby w okresie studiów.

Wzorem lat 2003-2008 szkolenie w ramach Legii Akademickiej będzie dzieliło się na część teoretyczną ? realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie art. 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. ?o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Ustawa przewiduje, iż na ćwiczenia wojskowe można powołać te osoby w drodze ochotniczego zgłoszenia się do tych ćwiczeń, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Przewiduje się, iż na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. Proces ten realizowany będzie w oparciu o komórki dydaktyczne, z wykorzystaniem potencjału dydaktyczno-naukowego ukierunkowanego na specyfikę szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Przewiduje się również możliwość wsparcia procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia (szkolenia) na odległość, tzw. e-learningu. Zajęcia e-learningowe będą stanowiły uzupełnienie tradycyjnych form prowadzenia działalności dydaktycznej. Szkolony w trakcie semestralnych zajęć programowych powinien opanować podstawową wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny ? przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku (poprzez administrację uczelni) do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe ? część praktyczną programu, która będzie realizowana wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 22 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

Warto przypomnieć, że pierwsza Legia Akademicka powstała w 1918 roku, a tworzyli ją studenci z trzech warszawskich uczelni ? Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Żołnierze-studenci wkrótce po powstaniu utworzyli regularny oddział piechoty.

Źródła:

mon.gov.pl: Rusza program ph. „Legia Akademicka”

nauka.gov.pl: MNiSW razem z MON będą szkolić studentów

Czytaj także:

Macierewicz: Po 2020 roku Polska będzie miała 200 tys. żołnierzy

DG RSZ: Trzy Brygady Obrony Terytorialnej przekazane dowództwu WOT

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.