Źródło: www.tvp.info

Dekalog priorytetów dla bezpieczeństwa Polski

8 lipca Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej wskazał na najważniejsze priorytety dla bezpieczeństwa Polski w opracowaniu będącym podsumowaniem i zakończeniem jego pięcioletniej kadencji. Według niego najpilniejszym celem strategicznym Polski w dziedzinie bezpieczeństwa jest obecnie dokończenie zmian w systemie bezpieczeństwa Polski związanych z przenoszeniem priorytetów z misji zagranicznych (co było charakterystyczne dla operacji ekspedycyjnych podejmowanych przez nasz kraj) na obronę własnego terytorium.

Stanisław Koziej, który kończy swoje urzędowanie w BBN, postanowił podsumować swoją 5-letnią pracę w Biurze i opracować ?Dekalog priorytetów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego?. Dokument ten poświęcony jest dziesięciu strategicznym zadaniom, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Jak  sam podkreśla, Kończę swoją pracę w roli szefa BBN. Chciałbym, aby moje doświadczenia, wnioski i przemyślenia mogły posłużyć mojemu następcy do wykorzystania lub nie. Jednym słowem, aby to gdzieś nie przepadło…[…].

We wstępie dokumentu zawarto aktualną i trafną analizę strategicznego środowiska bezpieczeństwa Rzeczypospolitej: W ostatnich latach doszło do pogorszenia warunków bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu Polski. Za wschodnią granicą trwa konflikt wojenny. Rosja, dokonując nielegalnej aneksji Krymu, a następnie wspierając pośrednio i bezpośrednio separatystyczną rebelię na wschodzie Ukrainy, podważyła porządek międzynarodowy w Europie. Jednocześnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej rozszerza się zagrożenie ze strony tzw. Państwa Islamskiego, a terroryzm wewnątrzeuropejski osłabia stabilność zjednoczonej Europy. Wszystko to powoduje określone zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, które wymagają zarówno bieżących, jak i długoterminowych wysiłków na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazane w dokumencie  priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, będące w pewnym sensie wytycznymi dla nowego szefa biura adresowane są głównie do decydentów, szefów najważniejszych instytucji oraz środowisk eksperckich. Bezpieczeństwo narodowe Polski w obecnych uwarunkowaniach w świetle dokumentu ma być zagwarantowane poprzez realizację następujących priorytetów:

1. Realizacja narodowego planowania strategicznego;

2. Konsolidacja (integracja) systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

3. Budowa systemu strategicznej odporności kraju na agresję;

4. Organizowanie narodowego systemu bezpieczeństwa informacyjnego, w tym przyspieszenie budowy systemu cyberbezpieczeństwa;

5. Doskonalenie systemu przygotowywania rezerw mobilizacyjnych oraz reforma Narodowych Sił Rezerwowych;

6. Wdrożenie ?trzeciej fali? modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP ? cyberobrona, systemy bezzałogowe, broń precyzyjnego rażenia;

7. Uruchomienie i realizacja Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych (koło zamachowe innowacyjności dla bezpieczeństwa i rozwoju);

8. Działania wzmacniające Sojusz Północnoatlantycki;

9. Działania prowadzące do strategicznego upodmiotowienia Unii Europejskiej i rozwoju współpracy NATO-UE (polityczno-strategiczna odpowiedź na zagrożenia hybrydowe);

10. Umacnianie strategicznych partnerstw, szczególnie sojuszu z USA;

Trzeba przyznać, iż dokument stanowi adekwatną odpowiedź na szanse, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Polski. Niewątpliwie na treść przytoczonych priorytetów zasadniczy wpływ miały ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz rosnące obawy o dalsze poczynania Moskwy w regionie. W dokumencie poruszono wiele istotnych kwestii, które od dawna są przedmiotem polemiki w mediach, wśród środowisk naukowych i wojskowych.  Trafnie podkreśla się aspekty bezpieczeństwa informacyjnego oraz wymóg przyspieszenia budowy systemu cyberbezpieczeństwa Polski. Wskazuje się również na konieczność reform formuły funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych i potrzebę wykorzystania potencjału drzemiącego w środowiskach proobronnych. Wyraźna jest także korelacja priorytetów z założeniami Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP do 2022 roku.

Oczywiście otwartą kwestią jest to, na ile uda się zrealizować założenia dokumentu na szczeblu rządowym. Pełny tekst dokumentu znajdziecie Państwo tutaj.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.