Bułgaria. Źródło: Wikimedia Commons.

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Bułgarii

Według agencji prasowej Novinite, rząd Bułgarii na swoim posiedzeniu w środę w dniu 13 kwietnia br. przyjął nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Strategia jest wynikiem ubiegłorocznego przeglądu dokumentu strategicznego, który wszedł w życie w 2011 roku.

Główne zmiany w dokumencie odnoszą się do zmienionego środowiska bezpieczeństwa strategicznego i wynikających z tego konsekwencji. Podczas analiz środowiska bezpieczeństwa pod uwagę wzięte zostały także nowe czynniki ryzyka i zagrożenia, w tym te o charakterze hybrydowym.

Jak informuje służba prasowa bułgarskiego rządu, zadania sił zbrojnych zostały zharmonizowane zgodnie z sojuszniczymi zobowiązaniami. Ponadto zauważono, że sukces w walce z zagrożeniami hybrydowymi zależeć będzie od synergii pomiędzy krajowymi planami obrony i tymi powstałymi we współpracy z sojuszem.

W ramach nowego dokumentu strategicznego przeprowadzono także analizę dostępnych środków ludzkich, informacyjnych, materiałowych oraz finansowych dostępnych na potrzeby obrony. Pod uwagę wzięto ograniczone środki budżetowe, osiągnięty tym samym równowagę pomiędzy przydzielanymi zasobami a krajowymi zdolnościami obronnymi. Dokumenty zidentyfikowały pojęcie ?obrona? jako szerokie działanie państwa z pojedynczym przywództwem, planowaniem, finansowaniem i dostawami zasobów.

Stosowane podejście do sprawy zarządzania kryzysami i konfliktami stało się wyjątkowo koniecznego do skutecznego przeciwdziałania wojnie hybrydowej, z której przykładem spotkano się na Ukrainie. Ma to kluczowe znacznie dla synchronizacji działań sił zbrojnych z wszystkimi rządowymi i pozarządowymi organizacjami i strukturami w ramach jednej strategii i planu działania. Obrona kraju będzie realizowana w ramach i przy zastosowaniu mechanizmu kolektywnej obrony NATO oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, pod uwagę bierze się także, efektywne wykorzystanie krajowych zdolności obronnych.

W nowej strategii zawarte są trzy zadania: obrona, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz przyczynianie się do bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju. Struktura i liczebność sił zbrojnych są ściśle związane z niezbędnymi zdolnościami operacyjnymi. Bułgaria buduje i rozwija swoje siły zbrojne jako pojedynczy zestaw sił ze zrównoważonymi zdolnościami z jednym systemem dowodzenia dla czasów pokoju i kryzysu. W czasie pokoju polega się na zasadzie dobrowolności, przy dobrowolnej rezerwie utrzymywanej przez dodatkową rekrutację.

Oczekuje się, że pełna ocena i ponowna publikacja krajowej strategii bezpieczeństwa narodowego Bułgarii będzie miał miejsce w 2020 roku.

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.